ERBI Group

RODO Przetwarzanie danych osobowych przez drukarnię ERBI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW DRUKARNI OPAKOWAŃ ERBI


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwane RODO, informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ERBI s.c. Niciarniana 54, 92-320 Łódź, zwana dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe Administratora: www.erbi.com.pl; numery telefonów +48 42 649 12 83, +48 42 231 32 12 lub +48 42 231 32 04.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) upoważnieni pracownicy ERBI s.c. ,
b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
c) podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy lub obowiązującego prawa.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.